Agenda RaadscommissieUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 9 april 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker


 
 Ter kennisname
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda 9 april 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
3 Vragenronde voor burgers
 
 Ter vaststelling
 
4 Vaststellen besluitenlijst 12 maart 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
5 Lijst met toezeggingen
 
6A.Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
 
6B.Overige mededelingen van het college
 
 Bespreekstukken
 
7 Concept Huisvestingsverordening
 
8 Zoekgebieden, open ruimten en zichtlijnen conform LOP
 
9 Ruimte voor hobbyboeren (initiatiefvoorstel)
 

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, grifts@terschelling.nl of 0562-446244

 
 Terugkerende agendapunten
 
10 Rondvraag voor commissieleden