Vergadering Gemeenteraad 28-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 23 april 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Jaarrekening 2018

N.B. na behandeling in raadscommissie 21 mei zijn op 23 mei een aangepast gemeenteblad en raadsbesluit, alsmede bijlage 6.h. toegevoegd.

N.B. nieuwe versie jaarstukken is toegevoegd i.v.m. tekstuele wijziging op pagina 85.

7 Begrotingswijziging 2019 FUMO

8 Visie op de particpatiewet en 'Position Paper' participatie (wet)

Hamerstukken

9 Concept Integraag Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022

10 Concept Programma begroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 & Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Fryslân

11 Begroting 2020 & Jaarstukken 2018 GR Hûs & Hiem

12 Concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

13 Begroting 2020 GR De Waddeneilanden

14 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders