Vergadering Gemeenteraad 26-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 06-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 26 januari 2016

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 22 december 2015

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Voorstel tot benoeming kandidaten voor de adviescommissie gaswinning

7 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hamerstukken

8 Treasury Statuut

9 Concept herziene begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, versie 4

10 Eerste wijziging op de Verordening Onroerende zaakbelasting 2016

11 Eerste wijziging tarieventabel Leges 2016

12 Mandaatbesluit burgemeester en het college van burgemeester en wethouders Wob 2016