Vergadering Gemeenteraad 23-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 24-02-2017.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda 23 februari 2016

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 26 januari 2016

Bijgevoegde documenten

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Uitwerking motie kwaliteitsverbetering strandpaviljoens/uitbreiding strandpaviljoen De Walvis

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Hamerstukken

7 Mandaatbesluit burgemeester en het college van B&W