Vergadering Gemeenteraad 26-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 18-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 26 april 2016

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 29 maart 2016

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Ingekomen stukken: gemeenteblad en besluit

Bespreekstukken

6 Onderzoek geloofsbrieven (wordt nagezonden)

Bijgevoegde documenten

7 Installatie raadslid

Bijgevoegde documenten

8 Benoeming commissielid fractie PvdA (wordt nagezonden)

9 Herstelbesluit Bestemmingsplan Buitengebied mbt Manege

Bijlagen op te vragen bij de griffie grifts@terschelling.nl

10 Bijdrage in voorbereidingskosten aanleg golfbaan

Hamerstukken

11 Beheersverordening Cranberryschuur Badweg 1

12 Garantiesubsidie St. 1666

13 Ontheffing Ingezetenschap wethouder Hoekstra verlengen

14 Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving