Vergadering Gemeenteraad 24-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 16-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 24 mei 2016

3 Vaststellen besluitenlijst 26 april 2016

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

Ter vaststelling

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Toekomstvisie TS 25

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Hamerstukken

7 Ontwerp Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterreinen

8 Begroting FUMO 2017

9 Begroting de Waddeneilanden incl. meerjarenperspectief en programmaplan

10 Jaarrekening FUMO 2015

11 Begroting Hûs en Hiem 2017 en meerjarenraming 2018-2021