Vergadering Gemeenteraad 21-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 24-06-2019.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 21 juni 2016

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 24 mei 2016

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

Ter vaststelling

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Raadsadvies aan college inzake afwijken Welstandsnota 2008 voor nieuwbouwplan West aan Zee 185

7 Conceptbegroting 2017 van de Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Hamerstukken

8 Huifkarbedrijf Terpstra

9 Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden

10 HEMA verbouw, bestemmingsplan Torenstraat 43