Vergadering Gemeenteraad 20-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 25-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 20 december 2016

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 22 november 2016

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

7 Inspraakverordening actualiseren conform VNG model

8 4de Begrotingswijziging 2016

9 Aanvraag CupCompost tot het vergroten van het bouwperceel met 750m2

Hamerstukken

10 Vangnetregeling

11 Toetreding gemeente Texel tot Centrumregeling Samenwerking Waddeneilanden - Leeuwarden

12 Indexatie koopprijsgrens huisvestingsverordening

13 Vaststellen van de Verordening tot heffing en inning van onroerende zaakbelasting 2017

Bespreekstukken

14 Motie vreemd aan de orde van de dag