Vergadering Gemeenteraad 22-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 07-06-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 22 november 2016

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 25 oktober 2016

Terugkerende agendapunten

4 Mededelingen

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Ontwerp beleidsvisie zonnevelden Terschelling

7 Eervol ontslag Mevrouw B. Wiener

8 Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter

Hamerstukken

9 Vaststelling 3de begrotingswijziging

10 Belastingverordeningen 2017

11 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgeven WABO-procedure (Zonneveld Hee)