Vergadering Gemeenteraad 18-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 28 maart 2017

4 Mededelingen

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Concept begroting FUMO 2018

Hamerstukken

7 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder J. Hoekstra-Sikkema

8 Weigering wijziging bestemmingsplan "Tiny Houses"

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie. grifts@terschelling.nl 0562-446244

9 Gedragscode integriteit college van Burgemeester en Wethouders

10 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO