Vergadering Gemeenteraad 23-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 18 april 2017

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Definitieve verklaring van geen bedenkingen advies Oosterend 15

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

Hamerstukken

7 Definitieve verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepark Hee

8 Begroting 2018-2021 en Jaarrekening 2016 GR Veiligheidsregio Fryslân

9 Begroting GR Werkvoorzieningsschap Fryslân West

10 Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 GR Hûs en Hiem