Vergadering Gemeenteraad 19-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 21 november 2017

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Invullocatie voormalige dancing Dellewal (animaties hieronder te downloaden)

Animaties (1,2 GB)

Bijgevoegde documenten

7 Beleidsnotitie terrassen

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

8 Benoeming leden Hûs&Hiem

9 Benoeming dhr. G. Schweigmann in auditcommissie

10 Benoeming mevr. G. Kootstra in Technische Commissie Sociaal Domein

11 Aanstellen loco-griffier in vaste dienst

12 Aanstellen plaatsvervangend loco-griffier

Hamerstukken

13 4e Begrotingswijziging

14 Belastingverordeningen 2018

15 Rekenkamerrapport Wmo

16 Notitie vangnetregeling participatiewet

17 Wijziging GR SoZaWe

18 Verlengen contract accountant