Vergadering Gemeenteraad 30-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 19 december 2017

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Verordening leerlingenvervoer

Naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissie van 16 januari jl. is op 25 januari een herzien gemeenteblad geplaatst en een extra bijlage toegevoegd.

Hamerstukken

7 Herziene begroting GR Dienst SoZaWe 2018

8 Definitieve tarieven OZB 2018