Vergadering Gemeenteraad 22-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 24 april 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Begroting 2019 FUMO

7 Jaarrekening 2017

Aangepast raadsbesluit n.a.v. behandeling in raadscommissie toegevoegd d.d. 16 mei 2018.

Hamerstukken

8 Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein

9 Verordening gezamenlijke Rekenkamercommissie

Overige agendapunten

10 Benoeming leden raadscommissie namens fractie Plaatselijk Belang

11 Benoeming leden Technische Commissie Sociaal Domein

12 Benoeming voorzitter en leden Rekenkamercommissie

Hamerstukken

13 Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2017

14 Begroting 2019 & Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Fryslân

15 Begroting 2019 & Jaarstukken 2017 GR Hûs & Hiem

Overige agendapunten

16 Afscheid wethouders