Vergadering Gemeenteraad 16-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 25 september 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 1e Begrotingswijziging en Bestuursrapportage

7 Kadernota 2018

8 Begroting 2019

Herzien gemeenteblad en raadsbesluit toegevoegd d.d. 9 oktober 2018.

9 Belastingverordeningen (Water)toeristenbelasting en Forensenbelasting

10 Ontwerpbestemmingsplan Parkeerterrein Zuid Midslandweg 3

Herzien gemeenteblad toegevoegd d.d. 10 oktober 2018.

11 Bestemmingsplanwijziging Kooipad 7

Herzien gemeenteblad toegevoegd d.d. 10 oktober 2018.

Hamerstukken

12 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Terschelling 2018

13 Verzoek wijziging GR Veiligheidsregio Fryslân

14 Conceptmeerjarenbeleidsplannen Veiligheid, Gezondheid & Organisatie VRF