Vergadering Gemeenteraad 18-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 20 november 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

6 Beëdiging tijdelijk raadslid

7 Vaststellen Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14&15, Commandeurstraat 13

Gemeenteblad, raadsbesluit en aanvullend memo toegevoegd d.d. 9 december 2018.

8 Rekenkameronderzoek Waddentoets

9 Bestuursrapportage 2018

10 2e Begrotingswijziging

11 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hamerstukken

12 Vaststellen Bestemmingsplan Hotelkamer Seinhuisje op het Kaapsduin

13 Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen

14 Verordening Onroerende zaakbelasting 2019

15 Verordening gegevensverstrekking uit Basisregistratie Personen