Vergadering Gemeenteraad 18-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 20 november 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Be√ędiging tijdelijk raadslid

7 Vaststellen Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14&15, Commandeurstraat 13

Gemeenteblad, raadsbesluit en aanvullend memo toegevoegd d.d. 9 december 2018.

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

8 Rekenkameronderzoek Waddentoets

9 Bestuursrapportage 2018

10 2e Begrotingswijziging

11 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hamerstukken

12 Vaststellen Bestemmingsplan Hotelkamer Seinhuisje op het Kaapsduin

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

13 Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen

14 Verordening Onroerende zaakbelasting 2019

15 Verordening gegevensverstrekking uit Basisregistratie Personen