Vergadering Gemeenteraad 24-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Afscheid raadslid M.T. Pals (onder voorbehoud)

Korte inhoud: de heer Pals neemt afscheid van de gemeenteraad. N.B. Op het moment van verzenden van deze agenda was nog niet bekend wie de heer Pals zal opvolgen als raadslid. De heer Pals is wettelijk raadslid totdat zijn opvolger geïnstalleerd is.

3 Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid (onder voorbehoud)

Korte inhoud: raadslid M.T. Pals heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Daardoor is er een vacature in de raad ontstaan. Het centraal stembureau heeft … benoemd. Hij/zij heeft deze benoeming aanvaard. De raad moet nu zijn/haar geloofsbrief onderzoeken voordat tot installatie kan worden overgegaan.

4 Installatie nieuw raadslid (onder voorbehoud)

Korte inhoud: … zal de eed of belofte afleggen. Daarna is hij/zij geïnstalleerd als raadslid.N.B. Op het moment van verzenden van deze agenda was nog niet bekend wie de heer Pals zal opvolgen als raadslid. De heer Pals is wettelijk raadslid totdat zijn opvolger geïnstalleerd is.

5 Vaststellen notulen vergadering raad 27 maart 2012

Bijgevoegde documenten

6 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college. Er zijn stukken ingekomen in de categorie A (voorstel: voor kennisgeving aannemen).

7 Mandaat behandeling bezwaarschriften bestemmingsplanaanvragen

Korte inhoud: iedereen kan een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Als de raad medewerking weigert, kan de aanvrager bezwaar maken. Het college stelt de raad voor het college mandaat te verlenen om deze bezwaarschriften af te handelen.

8 Verordening leerlingenvervoer gemeente Terschelling 2012

Korte inhoud: Op 17 september 2002 heeft de gemeenteraad de ”verordening leerlingenvervoer 2002” vastgesteld. Het is door een aantal wetswijzigingen en indexeringen noodzakelijk de verordening aan te passen. De verordening heeft 6 weken ter visie gelegen.

9 Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap

Korte inhoud: de verordening 2011 over het alleenrecht van Empatec moet aangepast worden, zodat hij ook geldt voor 2012. De gemeente hoeft het werk dan niet aan te besteden.

10 Procedureregelingen HR21

Korte inhoud: In overleg met en in overeenstemming met de vakbonden zijn twee procedureregelingen opgesteld voor de invoering en het beheer en behoud van het functiewaarderingssyteem HR21 ten behoeve van de reorganisatie. De raad moet de addenda vaststellen voor de griffie.