Vergadering Gemeenteraad 29-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Afscheid raadslid M.T. Pals

3 Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid

Korte inhoud: raadslid M.T. Pals heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Daardoor is er een vacature in de raad ontstaan. Het centraal stembureau heeft mevrouw R. Cupido-Pootjes benoemd. Zij heeft deze benoeming aanvaard. De raad moet nu haar geloofsbrief onderzoeken voordat tot installatie kan worden overgegaan.

4 Installatie nieuw raadslid

Korte inhoud: mevrouw Cupido zal de eed of belofte afleggen. Daarna is zij geïnstalleerd als raadslid.

5 Vaststellen notulen vergadering raad 24 april 2012

Bijgevoegde documenten

6 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college. Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A (voorstel: voor kennisgeving aannemen), en C (betrekken bij een raadsvoorstel).

7 Vaststellen bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

Korte inhoud: nadat de Raad van State het Bestemmingsplan Buitengebied vernietigd heeft, moesten er nieuwe bestemmingsplannen komen. De bestemmingsplannen voor de dorpen en de verblijfsrecreatiegebieden liggen nu ter vaststelling voor.

8 Bestuurlijke verhoudingen in het openbaar onderwijs Terschelling

Korte inhoud: de Wet 'Goed onderwijs, goed bestuur' verplicht een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. In het Openbaar Onderwijs Terschelling zijn bestuur en intern toezicht al gescheiden.In de bijgevoegde notitie worden voorstellen gedaan om de bestuurlijke verhoudingen in het Openbaar Onderwijs Terschelling te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe landelijke bestuurlijke uitgangspunten.

9 Ontwerpbegroting 2013 en meerjarenperspectief Milieuadviesdienst

Korte inhoud: de milieuadviesdienst heeft zijn ontwerpbegroting 2013 en het meerjarenperspectief aangeboden aan de gemeenten. Het college stelt voor niet in te stemmen met de ontwerpbegroting. De raad kan zijn zienswijze geven.

10 Werkgeverscommissie griffie

Korte inhoud: als werkgever van de griffier en de medewerkers op de griffie moet de raad een werkgeverscommissie instellen. De VNG heeft een advies uitgebracht voor het instellen van een dergelijke commissie.

11 Brandbeveiligingsverordening en 14e wijziging bouwverordening

Korte inhoud: op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Per die datum is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) vervallen. Daardoor moet de brandbeveiligingsverordening worden aangepast. De inwerkingtreding van het Bouwbesluit heeft ook gevolgen voor de bouwverordening.

12 Ontwerp jaarrekening van de Veiligheidsregio

Korte inhoud: de Veiligheidsregio (voorheen Hulpverleningsdienst) biedt de gemeenten zijn ontwerp-jaarrekening aan. De raad kan zijn gevoelen hierover geven.