Vergadering Gemeenteraad 26-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen vergadering raad 29 mei 2012

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A (voorstel: voor kennisgeving aannemen) en C (betrekken bij een raadsvoorstel).

4 Jaarrekening 2011

Korte inhoud: Het college verantwoordt in de jaarrekening de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.N.B.: de jaarrekening is reeds in uw bezit; het gemeenteblad wordt u hierbij toegezonden.

5 Benoemen lid Eilander Raad

Korte inhoud: na de wisselingen in de VVD-fractie moet de raad een nieuw lid van de Eilander Raad VAST benoemen. De VVD draagt mevrouw Geveke voor benoeming als lid en mevrouw Cupido voor benoeming als plaatsvervangend lid voor.

6 Toelichting Winkeltijdenverordening

Korte inhoud: De Winkeltijdenwet (Wtw) is aangepast. In de Wtw is een artikel opgenomen op basis waarvan gemeenten vrijstelling of ontheffing mogen verlenen om de winkels op zondag open te stellen, de zgn. toerismebepaling. Deze bepaling moet nu beter onderbouwd worden. De winkeltijdenverordening van de gemeente hoeft niet te worden gewijzigd, maar de toelichting moet opnieuw worden vastgesteld, volgens de eisen die de Wtw daar aan stelt.

7 Conceptbegroting 2013 Veiligheidsregio Fryslân

Korte inhoud: de Veiligheidsregio Fryslân (voorheen Hulpverleningsdienst) heeft zijn conceptbegroting 2013 gepresenteerd.

8 Jaarrekening 2011 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Korte inhoud: de Dienst Sociale Zaken heeft zijn jaarrekening 2011 gepresenteerd.

9 Begroting 2013 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Korte inhoud: de raad heeft tot 10 juli 2012 de tijd om zijn gevoelens over de conceptbegroting 2013 van de Dienst kenbaar te maken.

10 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VAST

Korte inhoud: er zaten technische foutjes in de Gemeenschappelijke Regeling van de vier Waddeneilanden. Die foutjes zijn eruit gehaald.

11 Aanpassing Reglement van Orde gemeenteraad en Verordening raadscommissie

Korte inhoud: in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad en in de Verordening voor de raadscommissie zijn de artikelen over de verslaglegging aangepast.