Vergadering Gemeenteraad 05-02-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 5 februari 2020

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 17/18 december 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn op te vragen bij de griffie via grifts@terschelling.nl of 0562-446244

Bespreekstukken

6 Evaluatierapport procedures Eilan festival

7 Vaststellen bestemmingsplan Havengebied

8 Benoemen vervangende loco griffier

9 Benoemen lid Auditcommissie, Werkgeverscommissie en Vertrouwenscommissie t.b.v. functioneringsgesprekken burgemeester

Hamerstukken

10 Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander”

11 Concept Kaderbrief 2021-2024 Veiligheidsregio Fryslân

12 Vaststellen definitieve tarieven OZB 2020

13 Vaststelling vGRP