Vergadering Gemeenteraad 23-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergaderingen raad 25 september 2012

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A (voorstel: voor kennisgeving aannemen), B (in handen stellen van het college ter afdoening) en C (betrekken bij een raadsvoorstel).

4 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Polder

Korte inhoud: de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Polder is een eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan. Een integrale herziening is noodzakelijk omdat het bestaande bestemmingsplan zijn actualiteit heeft verloren.

5 Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000

Korte inhoud: op verzoek van de raad zijn de kosten voor het verleggen van de havendam in beeld gebracht. Tevens krijgt de raad de kosten van het opstellen van de Milieu-effectrapportage (MER) hierbij.

6 Begraafplaatsnotitie

Korte inhoud: in de zomer van het afgelopen jaar heeft de conceptnotitie beheer Algemene Begraafplaats Longway ter inzage gelegen. Er is een aantal reacties op binnen gekomen. In de bijgevoegde reactienota wordt daarop ingegaan.

7 Samenwerkingsovereenkomst FUMO

Korte inhoud: de samenwerking tussen de Friese gemeenten, Provincie en Wetterskip Fryslân op gebied van een groot aantal vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op gebied van omgevingsrecht wordt vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling.

Bijgevoegde documenten

8 Beleidsplan politie

Korte inhoud: de raad krijgt gelegenheid te reageren op het Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland van de politie.

9 Begroting VAST 2013

Korte inhoud: het Eilander College heeft de gemeenteraad zijn Begroting 2013 toegestuurd. De Eilander Raad heeft deze in zijn vergadering van 28 juni 2012 vastgesteld.

10 Verordening heffing en invordering van (water)toeristenbelasting 2013

Korte inhoud: jaarlijks moet de raad de belastingverordeningen en tarieventabellen voor het nieuwe jaar vaststellen. Deze vloeien voort uit de Meerjarenbegroting 2013-2015 die de raad op 8 november 2011 heeft vastgesteld. Deze verordeningen krijgt u meestal in de laatste vergadering van het jaar. Om de recreatieondernemers tegemoet te komen, verzoekt het college u de verordening (water)toeristenbelasting 2013 nu al vast te stellen.