Vergadering Gemeenteraad 27-05-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Digitaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld

Deze vergadering is in lijn met de Corona maatregelen digitaal en online (zowel live als naderhand) te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 22 april 2020

Bijgevoegde documenten

Terugkerende agendapunten

4a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b. Overige mededelingen van het college

4c. Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

6 Planvorming Dellewal

7 Ontwerp bestemmingsplan West- Terschelling Tonnenloods

8 Concept- RES Fryslân

9 Begroting 2021 & Jaarstukken 2019 GR Hûs en Hiem

10 Herziene begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

11 Begroting 2021 GR de Waddeneilanden en Jaarrekening 2019

12 Concept Programma begroting 2021 & jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Fryslân

13 Aanwijzen 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

14 Aanvulling op het Reglement van Orde in verband met Spoedwet digitale besluitvorming

Hamerstukken

15 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders

16 Ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool te West Terschelling

17 Lidmaatschap WSGO Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

18 Vaststelling bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling

19 Motie vreemd aan de orde van de dag

20 Motie vreemd aan de orde van de dag