Vergadering Gemeenteraad 01-07-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Digitaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld

Deze vergadering is in lijn met de Corona maatregelen digitaal en online (zowel live als naderhand) te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 27 mei 2020

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

6 Jaarrekening 2019

7 Rapport Rekenkamercommissie Samenwerkingsverbanden in het waddengebied

8 Conceptbegroting FUMO 2021

Hamerstukken

9 Jaarverslag 2019 IBT en Archiefbeheer

10 Motie vreemd aan de orde van de dag

11 Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten