Vergadering Gemeenteraad 22-04-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Digitaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld


Deze vergadering is, in de lijn met de landelijke Coronamaatregelen en conform de spoedwet digitale besluitvorming, digitaal en online ( zowel live als naderhand ) te volgen via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de vergadering openbaar maar niet openbaar toegankelijk.

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 26 februari 2020

Terugkerende agendapunten

4a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b. Overige mededelingen van het college

4c. Voortgang grote projecten

5a.1 Lijst ingekomen stukken week 06 t/m 09

Ingekomen stukken kunnen worden opgevraagd bij de griffie via grifts@terschelling.nl of 0562-446244

5a.2 Lijst ingekomen stukken week 10 t/m 13

Bespreekstukken

6 Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling

7 Doorwerkingen aanbevelingen rapport

Hamerstukken

8 Vaststellen bestemmingsplan Midsland Noord

9 Vaststellen bestemmingsplan Kunneweg 8