Vergadering Gemeenteraad 29-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 18 december 2012

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.

4 Horecanota

De concept-horecanota heeft alle procedures doorlopen. Er zijn 31 zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze zienswijzen gereageerd in een reactienota. De raadscommissie heeft de nota in september en november besproken.

5 Vaststellen definitieve tarieven onroerende zaakbelasting 2013

Op 18 december 2012 heeft de raad de verordening OZB 2013 vastgesteld. Hierin waren de voorlopige tarieven opgenomen omdat de herwaardering van de WOZ nog niet afgerond was. Dit is nu afgerond en in dit voorstel worden de definitieve tarieven voorgesteld.

6 Afscheid raadslid Van der Wielen