Vergadering Gemeenteraad 26-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 5 en 26 februari 2013

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën • A (voorstel: voor kennisgeving aannemen, B (in handen stellen van het college te afdoening) en C (betrekken bij een raadsvoorstel).

4 Verzoek verplaatsing kampeerareaal

Korte inhoud: Aan de gemeenteraad is een brief gestuurd met daarin het verzoek medewerking te verlenen om het kampeerareaal van kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) te verplaatsen naar het terrein in aansluiting op vakantiepark Haantjes (Formerum - Noord). De gemeenteraad heeft het college verzocht om een raadsvoorstel.

5 Benoemen plaatsvervangend lid Eilander Raad

Korte inhoud: Door het vertrek uit de raad van de heer Van der Wielen moet de raad een nieuw plaatsvervangend lid in de Eilander Raad benoemen. CDA draagt de heer Lodder voor.

6 Herziene begroting 2013 SoZaWe

Korte inhoud: De Dienst SZW heeft een herziene begroting 2013 vastgesteld en aan de gemeenteraden aangeboden. Gemeenten kunnen hun gevoelens kenbaar maken.