Vergadering Gemeenteraad 28-01-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Ale Romar
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 17 december 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 Herindeling horecasystematiek

5 Herziene begroting 2014 van de Dienst SZw en gevolgen uittreding gemeente Ferweradiel per 1 januari 2015

6 Benoemen leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2014

7 Vaststellen definitieve tarieven onroerende zaakbelasting 2014