Vergadering Gemeenteraad 18-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergaderingen extra raad 13 november en raad 27 november 2012

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A (voorstel: voor kennisgeving aannemen) en B (in handen stellen van het college ter afdoening).

4 Huisvesting: koopprijsgrens

Korte inhoud: het college heeft een notitie “verhoging koopprijsgrens” laten opstellen en vraagt de raad in te stemmen met deze notitie. Als de raad hiermee instemt, zal het college een wijziging van de Huisvestingsverordening in procedure brengen.

5 2e Bestuursrapportage

Korte inhoud: in de bestuursrapportage doet het college verslag van de voortgang van een aantal projecten. Deze voortgangsrapportage gaat over de periode tot eind september 2012.

6 Kamperen bij de boer, Kooipad 7, Halfweg

Korte inhoud: agrarisch bedrijf Kooipad 7 te Halfweg heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor kamperen bij de boer.

7 Kamperen bij de boer, Oosterend 17

Korte inhoud: agrarisch bedrijf Oosterend 17 heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor kamperen bij de boer.

8 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor uitbreiding camping Veldzicht, Midsland-Noord

Korte inhoud: Camping Veldzicht vraagt een bestemmingswijziging van het agrarisch perceel aan de westzijde voor uitbreiding van dit kampeerterrein in het kader van de 11-hectareregeling in het bestaand kampeerbeleid. De raad wordt verzocht een verklaring van geen bedenkingen te geven.

9 Belastingverordeningen 2013

Korte inhoud: jaarlijks moet de raad de belastingverordeningen en tarieventabellen voor het nieuwe jaar vaststellen. Deze vloeien voort uit de Begroting 2013 die de raad op 13 november 2012 heeft vastgesteld.

10 Voorbereidingskrediet West Aletalaan fase 3

Korte inhoud: er is een voorbereidingskrediet nodig voor de ontwikkeling van fase 3 van de West Aletalaan. Dit gaat om het ontwikkelen van bestemmingsplannen voor de geplande woningbouw en de bouw van de campus.

11 Krediet herinrichting passantenhaven

Korte inhoud: de gemeente zal damwanden en steigers aanbrengen in Passantenhaven. De raad moet hiervoor het aanlegkrediet vaststellen.

12 Verordening overleg lokaal onderwijs beleid

Korte inhoud: de verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Terschelling moet om verschillende redenen bijgesteld worden. Het college verzoekt de raad de oude verordening in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen.

13 3e Begrotingswijzigingen 2012

Korte inhoud: de begrotingswijzigingen zijn de begrotingstechnische verwerking van eerder genomen besluiten.