Vergadering Gemeenteraad 26-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 29 januari 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A (voorstel: voor kennisgeving aannemen), B (in handen stellen van het college ter afdoening) en C (betrekken bij een raadsvoorstel).

4 Benoeming leden en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en hiem

Korte inhoud: De leden van de Welstandscommissie van Hus en Hiem kunnen voor een maximale termijn worden (her)benoemd. Dit leidt er toe dat een aantal leden de advieswerkzaamheden moeten beëindigen, anderen herbenoemd en nieuwe leden benoemd moeten worden.

5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur van Hus en Hiem stelt voor om een aantal wijzigingen aan te brengen in de Gemeenschappelijke Regeling. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

6 Verordening alleenrecht werkvoorzieningsschap NV Empatec 2013 - 2017

Korte inhoud: In 2010, 2011 en 2012 is door de verordening alleenrecht werkvoorzieningsschap NV Empatec vastgesteld. Nu naar aanleiding van vijfjarig contract moet de verordening 2013 - 2017 worden vastgesteld. Door vaststelling van genoemde verordening handelt de gemeente rechtmatig ten aanzien van directe gunning aan het werkvoorzieningsschap betreffende onderhoud openbare voorzieningen.

7 1ste Begrotingswijziging 2013 Fryslân West

Korte inhoud: Fryslân West heeft een 1ste begrotingswijziging voor het jaar 2013 opgesteld. Voor de gemeente Terschelling betekent dit concreet doorsluizing van de rijksbijdrage aan het schap en de verstrekking van een gemeentelijke bijdrage per werknemer (voor Terschelling 12 werknemers).

8 Vaststellen gewijzigde controleverordening artikel 213 Gemeentewet

Korte inhoud: Door de reorganisatie dient de tekst van de Controleverordening artikel 213 Gemeentewet gewijzigd te worden.