Vergadering Gemeenteraad 23-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 26 maart 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.Overige mededelingen van het college.Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A, B en C.Voorstel:• A: voor kennisgeving aannemen, • B: in handen stellen van het college te afdoening en • C: betrekken bij een raadsvoorstel.

4 Evaluatie Strandbewaking

Het strandbewakingsseizoen 2012 is geëvalueerd. Daarnaast is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De KNRM is bereid in 2013 de strandbewaking voor 9 weken op zich te nemen, onder voorwaarde dat de gemeente voor de periode 2014 – 2018 een overeenkomst met de KNRM aangaat.

5 Wijziging Huisvestingsverordening: verhoging koopprijsgrens

De verhoging van de koopprijsgrens heeft ter inzage gelegen. Er is één inspraakreactie ontvangen.

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

6 Aanpassing verordening projectsubsidies ten behoeve van gemeentelijke cofinanciering gebiedskader Waddeneilanden 2007 – 2013

Om het mogelijk te maken ook projecten (passend binnen het gemeentelijke beleid) die zijn ingediend voor het budget lokale innovaties van het Waddenfonds te cofinancieren dient de verordening te worden aangepast.

7 Sterkteberekening politie

Het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg heeft overeenstemming bereikt over de sterkteverdeling over de basisteams in Noord-Nederland.