Vergadering Gemeenteraad 28-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 23 april 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud:

- Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.
- Overige mededelingen van het college.
- Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A, B en C. Voorstel:
• A: voor kennisgeving aannemen,
• B: in handen stellen van het college ter afdoening
• C: betrekken bij een raadsvoorstel.

4 Project tonnenloods

Korte inhoud:

Onderzocht wordt of onze ambitie om in de Tonnenloods een centrum voor natuur en cultuur te realiseren haalbaar is. Hiervoor dienen diverse zaken op het gebied van bouwen/planologie, inhoud nieuwe centrum, financiën, organisatievorm, etc. te worden onderzocht. Hier zijn kosten aan verbonden. Het college verzoekt de raad hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen.

5 Jaarprogramma handhaving omgevingsrecht 2013

Korte inhoud:

In het jaarprogramma wordt aangegeven welke activiteiten op het vlak van handhaving in 2013 worden uitgevoerd.

6 Risicoprofiel en dekkingsplan regionale brandweer

Korte inhoud:

De Veiligheidsregio Fryslân is verplicht een regionaal risicoprofiel vast te stellen. Het risicoprofiel voor rampen en crises is reeds in 2010 vastgesteld. Het nu voorliggende stuk betreft het concept-profiel gericht op de ‘dagelijkse’ brandrisico’s. Het regionale veiligheidsbestuur mag het brandrisicoprofiel pas vaststellen na overleg met de deelnemende gemeenteraden en overige betrokken ketenpartners in de Veiligheidsregio.

7 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

Korte inhoud:

De wijziging van de Wet veiligheidsregio’s maakt aanpassing van de huidige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân noodzakelijk. In samenhang hiermee is een aanpassing van de bestuurlijke organisatie gewenst.