Vergadering Gemeenteraad 25-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.H. Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 28 mei 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Korte inhoud: - Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.

- Overige mededelingen van het college.

- Er zijn stukken ingekomen in de categorieën A, B en C. Voorstel:

  • A: voor kennisgeving aannemen,
  • B: in handen stellen van het college ter afdoening
  • C: betrekken bij een raadsvoorstel.

4 Evaluatie strandrijden

Korte inhoud: De evaluatie van het strandrijseizoen 2012-2013 is gereed.

Het college stelt de raad voor op vergelijkbare wijze door te gaan.

5 Jaarrekening 2012

Korte inhoud: Het college verantwoordt in de jaarrekening de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

6 Verklaring van geen bedenkingen parkeervoorziening natuurkampeerterrein Lies

Korte inhoud: Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van een parkeervoorziening op het voorterrein van het SBB-natuurkampeerterrein Lies in het Formerumer bos.

7 Jaarstukken 2012 van de Dienst Sociale Zaken

Korte inhoud: De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn Jaarstukken 2012 naar de raad gestuurd. Deze zijn in het Algemeen Bestuur van de Dienst vastgesteld.

8 Begrotingswijziging 2013, Begroting 2014 en 1e begrotingswijziging 2014 van de Veiligheidsregio Fryslân

Korte inhoud: De Veiligheidsregio heeft een begrotingswijziging 2013, zijn Begroting 2014 en 1e begrotingswijziging 2014 aan de gemeenten gestuurd.

9 Eerste wijziging tarieventabel havengeld 2013

Korte inhoud: Het betreft de correctie van een rekenfout in de tarieventabel havengeld jaartarief 2013. Het tarief is te hoog vastgesteld en dient verlaagd te worden in overeenstemming met de begroting 2013.

10 Begroting 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Korte inhoud: De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn Begroting 2014 naar de raad gestuurd. De raad heeft tot 1 juli de tijd om te reageren.