Vergadering Gemeenteraad 27-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Ale Romar
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 22 april 2014

Bijgevoegde documenten

3 Benoemen plaatsvervangend voorzitter raadscommissie

4 Lijst ingekomen stukken

5 Torenstraat 13

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

6 Ontwerp beheersverordeningen Natuurgebieden en Formerum aan Zee