Vergadering Gemeenteraad 24-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2a Vaststellen notulen vergadering raad 13 mei 2014

Bijgevoegde documenten

2b Vaststellen notulen vergadering raad 27 mei 2014

Bijgevoegde documenten

2c Vaststellen notulen extra vergadering raad 3 juni 2014

Bijgevoegde documenten

3 Lijst ingekomen stukken

4 Benoemen leden commissie Sociaal Domein en vaststellen reglement van orde

5 Formerum 107

6 Jaarrekening 2013

7 Handhaving en toezicht Drank en Horecawet (DHW)

8 Wijziging Huisvestingsverordening: aanpassen koopprijsgrens en wijze van indexatie van de koopprijsgrens

9 Brede School West Terschelling

10 Wijzigen horecanota 2013

11 Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Fryslân

12 Winkeltijdenverordening 2014

13 Mandaat voor nemen van besluiten om aanvragen tot wijziging van een geldend bestemmingsplan te wijzigen

14 Concept geïntegreerde begroting 2014 Veiligheidsregio Fryslân