Vergadering Gemeenteraad 28-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 23 septembr 2014

Bijgevoegde documenten

3 Bekrachtiging conform artikel 25 GW lid 3 opgelegde verplichting tot geheimhouding m.b.t. de raad overlegde stukken

4 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

5 Begroting 2015

6 Lange termijn perspectief Duurzaamheid

7 Gemeentelijke cofinanciering Behouden Huys

8 Beleidsplannen Algemeen Sociaal Domein

9 Positie Centrum Jeugd en Gezin

Bijgevoegde documenten

10 1e Begrotingswijziging 2014

11 Verordeningen (water)toeristenbelasting en forensenbelasting 2015

12 Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid

13 Begroting 2015 GR "De Waddeneilanden" en 1e begrotingswijziging 2014

14 Concept verordening jeugdhulp