Vergadering Gemeenteraad 25-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen vergadering raad 28 oktober 2014 en 4 november 2014

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 Beheersverordening Haventerrein (gemblad nr 2014/77)

5 1e Bestuursrapportage januari t/m augustus 2014 (gembladnr 2014/78)

6 Verordeningen Participatie en WMO (gemblad nr 2014/79)

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

7 Voorstel 1e wijziging gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden (gemblad nr 2014/80)