Vergadering Gemeenteraad 16-12-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen vergadering raad 25 november 2014

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 2e begrotingswijziging 2014

5 Vaststellen Reglement van Orde voor de raad 2014 en Verordening raadscommissie 2014

6 Vaststellen nota naar een financieel vangnet

7 Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten

8 Belastingverordeningen overige 2015

9 Ontslagverzoek en benoemen nieuwe loco griffier per 1 januari 2015

10 Benoemen gemeentelijke accountant

11 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

12 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling; Veilig thuis in Fryslân