Vergadering Gemeenteraad 17-12-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 26 november 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 Weigering aanvraag om “reguliere bouwvergunning fase 1” voor het oprichten van een ligboxenstal en werktuigenberging op het adres Tordelenweg te Hoorn

5 Vaststellen Bestemmingsplan West-Terschelling Campus

6 Concept samenwerkingsovereenkomst uitbreiding hotel Schylge

7 Verordening VNG inzake Jeugd, alcohol en paracommercie

8 Nota Volksgezondheid

9 Concept transitie Arrangement Regio Fryslân

10 Kadernota ‘Vaststellen en doorpakken’

11 Technisch begrotingskader sociaal domein

12 De vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling VASTT, a.g.v. van de toetreding van de gemeente Texel tot de samenwerking

13 Co-financiering project Ontsluiting Seinpaalduin

14 Belastingverordeningen 2014

15 De benoeming van de leden van de gezamenlijke rekenkamercommissie VAST

16 2e Begrotingswijziging 2013

17 Vaststellen Bestemmingsplan West-Terschelling, West Aletalaan Fase 4

18 Vaststellen Beeldkwaliteitplan West Aletalaan fase 4, West-Terschelling

19 Vaststellen Bestemmingsplan Buiten de Kom 7

20 Trouwbeleid

21 Opheffen Gemeenschappelijke regeling Brandweer NOF (en NWF) gezamenlijk met de veiligheidsregio