Vergadering Gemeenteraad 22-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen raad 25 maart, 27 maart en extra raad 31 maart 2014

3 Benoemen plv voorzitter raad, voorzitter en plv voorzitter raadscommissie

4 Benoemen leden auditcommissie

5 Benoemen vertegenwoordigers in Eilander Raad

NB : de stukken voor dit agendapunt zijn later beschikbaar

6 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

7 Startnotitie Erfgoednota

8 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 - 2018

9 Fumo: aanpassing gemeenschappelijke regeling en begroting 2014

10 Herstelbesluit Bestemmingsplan West-Terschelling 2012

11 Vaststellen beeldkwaliteitplan Campus Maritiem Instituut Willem Barentsz West-Terschelling

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

12 Vaststellen verordening basisregistratie personen