Vergadering Gemeenteraad 31-03-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen.

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen notulen vergaderingen raad 24 februari 2015.

Bijgevoegde documenten

3a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

3b. Overige mededelingen

3c. Lijst ingekomen stukken

4 Concept Groen beleidsplan (Gemeenteblad nummer 2015 / 17 )

5 Instellen Adviescommissie Gaswinning (Gemeenteblad nummer 2015 / 18 )

6 Ontslagverzoek notulist mevrouw R. Haringa-Buren (Gemeenteblad nummer 2015 / 19 )

7 Beheers-verordening bedrijventerrein (Gemeenteblad nummer 2015 / 20 )

8 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Gemeenteblad nummer 2015 / 21 )

9 Herziene begroting 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Gemeenteblad nummer 2015 / 22 )