Vergadering Gemeenteraad 23-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen besluitenlijst raad 26 mei 2015

3A. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

3B. Overige mededelingen van het college

3C. Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

4 Onderzoek geloofsbrieven

5 Installatie raadslid

Bijgevoegde documenten

6 Benoemen vertegenwoordiger Eilander raad

7 Vaststellen Huisvestingsverordening Terschelling 2015

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

8 Ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling/Sportlaan en beeldkwaliteitplan Sportlaan/West-Terschelling

9 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning West Aletalaan fase 4

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

10 Begroting 2016 van Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West

11 Begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Hamerstukken

12 Jaarstukken 2014 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

13 Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio Fryslân