Vergadering Gemeenteraad 22-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda 22 december 2015

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 24 november 2015

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Nota Reserves en Voorzieningen 2016-2020

7 1e en 2e Begrotingswijziging

8 Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Hamerstukken

9 TS 25

10 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

11 Wijziging GR Hus en Hiem

12 Wijziging GR FUMO

13 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân