Vergadering Raadscommissie 07-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Grytsje Kootstra

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 7 maart 2017

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 7 februari 2017

5 Lijst met toezeggingen

6A Medelingen college uit samenwerking

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Aanpassing voorontwerp Zelfpluktuin Groenhof

8 Vaststellen bestemmingsplan uitbreiding camping Mast

9 Ontwerp bestemmingsplan Midsland locatie Westerkeijn

10 Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2017

11 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017

Terugkerende agendapunten

12 Rondvraag voor commissieleden