Vergadering Raadscommissie 25-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

Vergadering was oorspronkelijk op 12 juni, verplaatst naar 25 juni.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 25 juni 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 5 juni 2018

Bijgevoegde documenten

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

7 Kadernota 2018

8 1e Begrotingswijziging 2018 & Bestuursrapportage

9 Live uitzenden raads- en commissievergaderingen

10 Onderzoek Bestuurskracht

Stukken toegevoegd d.d. 19 juni 2018.

Terugkerende agendapunten

11 Rondvraag voor commissieleden