Vergadering Raadscommissie 02-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 2 oktober 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 4 & 5 september 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Begroting 2019

8 Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting

9 Ontwerpbestemmingsplan Parkeerterrein Zuid Midslandweg 3

10 Bestemmingsplanwijziging Kooipad 7

11 Jaarverslag Helder Handhaven

Terugkerende agendapunten

12 Rondvraag voor commissieleden