Vergadering Raadscommissie 09-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 9 april 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 12 maart 2019

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6A. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Concept Huisvestingsverordening

8 Zoekgebieden, open ruimten en zichtlijnen conform LOP

9 Ruimte voor hobbyboeren (initiatiefvoorstel)

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, grifts@terschelling.nl of 0562-446244

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden