Vergadering Raadscommissie 11-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 11 juni 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 21 mei 2019

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6A. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B. Overige mededelingen van het college

7 1e Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijziging

N.B. gemeenteblad toegevoegd d.d. 4 juni 2019

Bespreekstukken

8 Kadernota

N.B. gemeenteblad toegevoegd d.d. 3/6/2019

Terugkerende agendapunten

9 Rondvraag voor commissieleden