Vergadering Raadscommissie 25-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:35
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 25 juni 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 11 juni 2019

Bijgevoegde documenten

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6A. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o.

Inspraakreacties zijn in te zien via de griffie.

8 Aanvulling welstandscriteria op Woonprogramma 135+

Terugkerende agendapunten

9 Rondvraag voor commissieleden