Vergadering Raadscommissie 03-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen notulen raadscommissie 6 maart 2012

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

Inspraak publiek.Korte inhoud: nadat de Raad van State het Bestemmingsplan Buitengebied vernietigd heeft, moesten er nieuwe bestemmingsplannen komen. De bestemmingsplannen voor de dorpen en de verblijfsrecreatiegebieden liggen nu ter vaststelling voor. N.B. Wilt u inspreken? Dat kan! Vanwege de verwachte drukte dient u zich voor maandag 2 april 12.00 uur, aan te melden bij de griffier, mevrouw B. Wiener, telefonisch (0562 446244) of per e-mail (b.wiener@terschelling.nl). De inspraak is geregeld in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.