Vergadering Raadscommissie 08-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen notulen raadscommissie 3 en 4 april 2012

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor de Brede School West

Korte inhoud: de plannen voor de Brede School op West nemen concrete vormen aan. Het ontwerp is gepresenteerd aan raad en publiek. Nu liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor. De raadscommissie moet aangeven of deze de inspraak in kunnen.

6 Brandbeveiligingsverordening en 14e wijziging bouwverordening

Korte inhoud: op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Per die datum is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) vervallen. Daardoor moet de brandbeveiligingsverordening worden aangepast. De inwerkingtreding van het Bouwbesluit heeft ook gevolgen voor de bouwverordening.

7 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: de raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.